Polityka prywatności witryny SdZ.org.pl

Właścicielem serwisu internetowego www.sdz.org.pl jest organizacja Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Odpowiedzialność
Autorzy serwisu www.sdz.org.pl dołożyli wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika serwisu. Nie ponoszą także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte teraz i w przyszłości na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Straż dla Zwierząt w Polsce nie przejmuje odpowiedzialności za strony, które można osiągnąć poprzez powiązania z naszym serwisem. Każde otwarcie innych stron następuje na własne ryzyko użytkownika.

Ochrona prywatności
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych
Straż dla Zwierząt w Polsce nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Straży dla Zwierząt w Polsce, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Straż dla Zwierząt w Polsce zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w Serwisie, monitorowania oglądalności Serwisu.

Prawa autorskie
Wykorzystanie, przetwarzanie, kopiowanie jakichkolwiek informacji i zdjęć ze strony Straży dla Zwierząt jest zabronione, bez ówczesnego uzyskania zgody od autorów strony. Informujemy, że nazwa straż dla zwierząt jest prawnie chroniona przez urząd patentowy RP.
Posługiwanie się nazwą Straż dla Zwierząt bez naszej wiedzy jest zakazane i niezastosowanie się do niniejszego zakazu poprzez dodanie nazwy naszej organizacji do celów tworzenia innych stowarzyszeń jest zabronione i może grozić sankcjami sądowymi.

Świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP

świadectwo ochronne