Projekty realizowane przez SdZ

Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce ul. Wolska 60 01-134 Warszawa, realizuje zadanie publiczne z zakresu, Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu m. st. Warszawy. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Straż dla Zwierząt w Polsce ul. Wolska 60 01-134 Warszawa, realizuje zadanie publiczne z zakresu, Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu m. st. Warszawy. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Straż dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 60 realizuje zadanie publiczne w okresie od 31.03.2014 do 31.12.2014 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku lub w innym miejscu uprawnionym do przetrzymywania zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, z terenu Miasta Otwocka”.
Otwock herb

 

 

NADZÓR I WIEDZA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU – Projekt Operacyjny Kapitału Ludzkiego

W związku z realizacją projektu operacyjnego Kapitału Ludzkiego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Straż dla Zwierząt w Polsce” w ramach wniosku złożonego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy do zapoznania się z celem i zakresem działań projektu „Nadzór i wiedza w służbie środowisku”.

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski, mające na celu właściwe działania prowadzone w obszarze ochrony środowiska i zwierząt. Grupę docelową projektu stanowią głównie pracownicy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Przeprowadzone badania i analizy wykazują, że sytuacja dotycząca prowadzenia spraw w zakresie realizacji zadań w zakresie ustaw dotyczących ochrony środowiska, zwierząt i utrzymania czystości w gminach często odbiega od standardów i bez konsekwentnych i właściwych działań sytuacja ta nie poprawi się.

Głównym celem projektu jest stworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz do kontaktu z biurem projektu i regionalnymi punktami doradczo-informacyjnymi, a także do współpracy, której efekty zostaną nie tylko zauważone przez społeczeństwo, ale realnie mogą przyczynić się do ochrony zwierząt i środowiska.

Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO